Oudervereniging

Welkom op de internetpagina van de Oudervereniging van de Sinte Maerte!

U bent automatisch ingeschreven als (passief) lid van deze vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt op school.

Wat betekent voor u het lidmaatschap van de Oudervereniging (OV)?

De twee belangrijkste voordelen.

Allereerst betrokkenheid bij de school. U wordt vertegenwoordigd door de actieve leden van de vereniging die die zich in de volgende paragraaf aan u zullen voorstellen.
Ten tweede kunt u uw mening geven. Dit kan bij uw aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering (ALV) of door het aanspreken van één van de actieve leden van de OV.

De ALV vindt ieder jaar plaats, 2 à 3 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar. U wordt door het Bestuur van de OV uitgenodigd om de ALV bij te komen wonen. Tijdens de ALV wordt de begroting besproken en een onderbouwing gegeven over de te besteden gelden.

De OV-leden komen regelmatig bij elkaar om actuele thema’s van de school te bespreken. U kunt uw standpunt over deze onderwerpen vooraf kenbaar maken bij één van de actieve leden of doorgeven aan een groepsouder.

 Wat doet de Oudervereniging?

De Oudervereniging maakt zich op voor een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat op school. Hiermee bedoelen we dat Sinte Maerte zowel een leerzame school moet zijn als een school waar de kinderen graag naar toe gaan. Hieronder onze belangrijkste doelen en activiteiten.
De actieve leden van de OV zetten zich in voor:

  • … het ondersteunen van de leerkrachten, ouders en de kinderen bij de organisatie van ontspannende, creatieve en sportieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: het St. Martinusfeest, het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek en het Kerstfeest. Daarmee wordt de Sinte Maerte school nog leuker;
  • … het bevorderen van het contact (en de samenwerking) met ouders en het schoolpersoneel. Dit doet de OV door het organiseren van jaarvergaderingen, themabijeenkomsten en regulier overleg met de directeur;
  • … het adviseren van de schoolleiding: de OV geeft gevraagd én ongevraagd advies over thema’s als verkeersveiligheid, het overblijven, inrichting van het schoolplein, huisvesting van Sinte Maerte, traktaties, excursies, financiële bijdragen van ouders, de invulling van de werkgroepen, etc. etc.;
  • … het meepraten over initiatieven en projecten vanuit school. U kunt hierbij denken aan een actieve deelname aan werkgroepen en projectteams. De leden van de OV wisselen hun kennis uit met de (nieuwe) groepen, waardoor verbeterpunten en evaluaties van eerdere jaren niet verloren gaan;
  • … het beheren van de (vrijwillige) ouderbijdrage en het toekennen van budgetten op een verantwoorde wijze aan schoolactiviteiten. Jaarlijks legt de OV verantwoording af aan de ouders over de eerlijke verdeling van deze bedragen. Dit gebeurt door het bespreken van de begroting en het financiële jaarverslag op de ALV.
  • Tenslotte, de Oudervereniging onderhoudt een goed contact met de directie, de teamleden, het zorgteam, groepsouders en de medezeggenschapsraad van de school.
  • In de praktijk betekent dit dat de OV eens per 6 weken bij elkaar komt op school en met de directeur discussieert over actuele thema’s (al dan niet door ouders ingebracht). De OV-leden zijn verspreid over de diverse werkgroepen en zijn direct betrokken bij de uitvoering. Ook op de dagen van de activiteiten zelf, zetten de OV-leden zich in.

Wie zijn de actieve leden van de Oudervereniging?

De OV bestaat uit 8 tot 10 ouders. Zij bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het bestuur van de Oudervereniging. De andere deelnemers vertegenwoordigen een of meerdere werkgroepen.

Wil je meer weten of eens vrijblijvend een keer meekijken, spreek ons dan aan op school of via de mail.

Hoe werkt de ouderbijdrage?

Met uw kind op de Sinte Maerte bent u automatisch lid van de Oudervereniging Sinte Maerte. Om onze activiteiten te kunnen organiseren en financieren vragen wij van de ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt hiervan automatisch bericht. Het rekeningnummer van de Oudervereniging is:

NL15 RABO 0142428183