Medezeggenschapsraad

Wat is de MR (medezeggenschapsraad)?

De wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR’en) van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven.
De MR op Sinte Maerte bestaat uit 10 leden, waarvan 5 uit de ouder-geleding en 5 uit de leraren-geleding. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school. De belangrijkste taak van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs en het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school).

Verschil met de oudervereniging

De MR en de oudervereniging spannen zich beiden in voor de belangen en sfeer binnen Sinte Maerte. De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders wil bevorderen om daarmee een plezierig leefklimaat binnen de school te bewerkstelligen. In dit kader organiseert de oudervereniging in samenspraak met de school diverse activiteiten en fungeert zij als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.
De MR bestaat zowel uit een vertegenwoordiging van de ouders als van het personeel en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders naar de schooldirectie.

De MR is o.a. te bereiken op kbssintemaerte_mr@inos.nl

De leden van de MR

 

Bovenste rij v.l.n.r. Maarten van Genuchten, Ruud Ummels (voorzitter), Hans Heuts, Inge Fijneman,

Onderste rij v.l.n.r. Eveline Haighton, Elja van Ieperen, Melanie Brooijmans, Iris Blom, Jolande Geuns, Lucienda Dap