Zorg voor onze leerlingen

Ondersteuning

Soms is een extra steuntje in de rug nodig… dat kan soms zo belangrijk zijn voor een kind. Sinte Maerte biedt verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning. Hier kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt. Zo weet u wat u kunt verwachten.

De leerkracht zorgt voor extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. De extra ondersteuning in de klas kan bv. bestaan uit verlengde instructie, compacting en verrijking voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben of door meer tijd te geven voor verwerking van de lesstof. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden met de teamcoördinator en interne begeleider besproken.

Intern Begeleider

Sinte Maerte heeft twee Intern begeleiders. De Intern Begeleiders zorgen dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleiden de leerkrachten hierbij en coördineren de ondersteuningsprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met één van onze Intern Begeleiders.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2014, komen er nieuwe richtlijnen over hoe moet worden omgegaan met leerlingen, waarvan de school vindt dat zij hier handelingsverlegen voor is. Niet de ouders, maar de school moet zich dan inspannen voor een geschikte onderwijsplaats en eventueel extra middelen voor deze leerlingen. Partners helpen ons daarbij. Een belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn voor de school de schakel met andere ondersteunende organisaties als GGD, GGZ, Jeugdzorg, etc. Iedere school heeft haar eigen school-CJG contactpersoon.

Dyslexie

Alle leerlingen op Sinte Maerte krijgen vanaf groep 3 een basisaanbod voor technisch lezen en spelling. Dit noemt men in het landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie (ELD) zorgniveau 1. De meeste kinderen zullen voldoende profiteren van dit aanbod om zich goed te ontwikkelen. Kinderen die uitval laten zien op de Drie Minuten Toets (DMT) en/of AVI toets en/of Cito Spellingtoets die krijgen extra aanbod. Lees hier ons gehele dyslexiebeleid

Extra uitdaging

Voor kinderen die erg gemakkelijk leren of meer- of hoogbegaafd zijn, zijn de standaardlessen misschien niet uitdagend genoeg. Deze kinderen hoeven minder tijd te besteden aan de standaard lesstof en werken vervolgens aan een uitdagende opdracht in de eigen klas of een bepaald moment in de plusklas.

Impulsklas

Enkele jaren geleden zijn we gestart met de Impulsklas. In de Impulsklas komen 7 kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken 12 weken lang een ochtend in de week bij elkaar. Opvallend is hierbij dat ieder kind een ouder meeneemt. Zo wordt de driehoek ‘kind-ouder-school’ versterkt. We leren van elkaar wat werkt in de aanpak van een kind. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat een positieve gedragsverandering blijvend kan zijn, omdat er zowel thuis als op school aan wordt gewerkt, onder andere met behulp van een digitale Doelenkaart.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met mirjam.nooijens@inos.nl.

Externe Ondersteuning

Kbs Sinte Maerte krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in.

De Onderwijsinspectie controleert of externe ondersteuning anders dan medisch geïndiceerd niet onder schooltijd wordt uitgevoerd. Ofwel externe hulp onder schooltijd mag in nagenoeg alle gevallen niet onder schooltijd plaatsvinden. Indien er sprake is van een medische indicatie, of wanneer kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het leer-/hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ouders vragen in samenspraak met de IB bij de directeur een ontheffing aan.

U kunt het Beleidsstuk externe hulpverlening tijdens schooltijd nalezen door te klikken op deze link beleid Externe hulpverlening onder schooltijd 01-10-2020 website